Xe cải tiến thường

Xe cải tiến thường

Liên hệ

Xe cải tiến thường bánh hơi

kt; 60cm*1m*28cm

tôn dày 0.5ly

sắt V3

trục p25