Xe cải tiến 04

Xe cải tiến 04

Liên hệ

Xe cải tiến bánh hơi loại dày

kt; 60cm*1m*50cm

tôn dày 0,8 ly - 1 ly

sắt V3+ V4

Trục p28